Saturday, October 22, 2011

Kitakah Salah Seorang Darinya?
Alangkah Menakjubkan Keadaan Orang Yang Beriman.

|=Å¡ymr& â¨$¨Z9$# br& (#þqä.uŽøIムbr& (#þqä9qà)tƒ $¨YtB#uä öNèdur Ÿw tbqãZtFøÿムÇËÈ  
"Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: Kami telah beriman, sedang mereka belum diuji" (Al-Ankabut:2)

"Syurga diselimuti dengan perkara-perkara yang dibenci sedangkan neraka diselimuti dengan perkara-perkara yang mengundang syahwat" (Sahih Muslim no. 7130 hal.1288)

"Alangkah menakjubkanya keadaan orang yang beriman. Kerana seluruh perkaranya adalah baik. Dan hal itu hanya terjadi bagi orang yang beriman, iaitu jika ia mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya; dan jika ia tertimpa kesulitan dia pun bersabar, maka hal itu menjadi kebaikan baginya" (Sahih muslim no. 7500 hal. 1295)


Ÿwur (#qãZÎgs? Îû Ïä!$tóÏGö/$# ÏQöqs)ø9$# ( bÎ) (#qçRqä3s? tbqßJs9ù's? óOßg¯RÎ*sù šcqßJs9ù'tƒ $yJx. šcqßJs9ù's? ( tbqã_ös?ur z`ÏB «!$# $tB Ÿw šcqã_ötƒ 3 tb%x.ur ª!$# $¸JŠÎ=tã $¸JŠÅ3ym ÇÊÉÍÈ  
"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya merekapun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (An-Nisa':104)

Dan sesungguhnya kepada Allahlah kembalinya segala urusan.

No comments:

Share/Bookmark